Rovnosť šancí pre každého

Myšlienkou projektu je poukázať a oboznámiť cieľovú skupinu s formami diskriminácie : "Ako sa to vlastne deje? Ako sa môžem proti diskriminácii brániť ? Som na to sám/sama, alebo môžem požiadať o pomoc? Kde a ako ju hľadať?"

Častokrát v médiách počúvame o "spoločensky zodpovednom podnikaní" podnikateľských subjektov. Preto by každý takýto subjekt, ktorý disponuje dostatočnými finančnými, alebo ľudskými zdrojmi, mal pomáhať aj vo sfére podpory činností komunít, komunitných centier vo svojom okolí, kde pôsobí a žije. Spoločnosť IN ENERGY, s.r.o. sa rozhodla podporiť svojimi ľudskými zdrojmi a ich skúsenosťami s prípravou a implementáciou projektov, prostredníctvom pilotného projektu "Rovnosť šancí pre každého", tri vybrané materské centrá v Banskobystrickom kraji.Pilotný projekt "Rovnosť šancí pre každého" svojím zameraním rieši problematiku aktívneho sociálneho začleňovania, a to aj s cieľom podporovať rovnaké príležitosti a aktívnu účasť a zlepšenie zamestnateľnosti. Projekt plne reflektuje na potreby riešenia diskriminácie bežného človeka v prostredí v akom sa denne pohybuje, pracuje, žije. Najmä sociálne vzťahy v komunitách, obciach, mestách, ako aj verejná občianska kontrola (komunita sa dobre pozná), generačné problémy, rodové predsudky, prevládajúci patriarchálny model rodiny, predstavy o normách správania sa a konaní znevýhodňujú cieľovú skupinu projektu, ktorou je rodina ako celok, rodina ako základ fungovania štátu. Pritom nie je dôležité, či ide o člena rodiny v predproduktívnom, produktívnom, alebo poproduktívnom veku života. Podstatou je "človek" jeho práva a kvalita jeho života. Myšlienkou projektu je poukázať a oboznámiť cieľovú skupinu s formami diskriminácie : "Ako sa to vlastne deje? Ako sa môžem proti diskriminácii brániť ? Som na to sám/sama, alebo môžem požiadať o pomoc? Kde a ako ju hľadať?"Práve materské centrá navštevujú osoby s cieľom nie len komunitného či osobného rozvoja, ale aj s potrebou a nádejou získania informácií a pomoci pre riešenie rôznych situácií v ich osobnom aj pracovnom živote. Klientmi materských centier sú často celé rodiny (viacgeneračná cieľová skupina). Hľadajú pomoc, či poradenstvo na miestach a v komunitách, ktoré poznajú, žijú v nich a majú k nim dôveru. Centrá nie vždy disponujú dostatočnými finančnými a ľudskými zdrojmi (odborným personálom) na riešenie problémov svojich klientov- návštevníkov centier. V prípade, že bude pilotný projekt úspešný (nie len schválením zo strany RO, ale aj realizáciu aktivít projektu), spoločnosť IN ENERGY, s.r.o. plánuje vytvoriť centrum poradenstva pre fungovanie a podporu komunitných centier, prostredníctvom ďalších aktivít, osloviť a zapojiť do projektu ďalšie komunitné, či materské centrá v Banskobystrickom kraji.Bližšie informácie o projekte Vám v našom MC poskytneme na [email protected], 0948 523 493).Počas celého roka budú vrámci tohto projektu u nás prebiehať prednášky na rôzne témy, o ktorých Vás budeme postupne informovať. Ak máte záujem o využitie bezplatného právneho poradenstva, neváhajte tak urobiť buď prostredníctvom formulárov, ktoré nájdete u nás v MC Mamina, alebo vyplnením online formulára na tejto adrese. Materiály na stiahnutie nájdete tu:

Informačný leták                    Plagát                    Kontaktný formulár - poradenstvo                    Kontaktný formulár - k témam

Close Menu