Ochrana osobných údajov (GDPR)

Vážený návštevník Materského centra Mamina, k Vašim osobným údajom pristupujeme zodpovedne. Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ (2016/679) Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov („GDPR“), ako aj s inými aktuálne platnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov, ktoré menia a dopĺňajú nariadenie GDPR. Prosím, prečítajte si nasledujúce informácie, ako spracúvame Vaše osobné údaje.

 

Kto je prevádzkovateľom spracúvania osobných údajov? 

Prevádzkovateľom spracúvania osobných údajov je Občianske združenie Materské centrum Mamina (ďalej len „MC Mamina“), so sídlom Tatranská 63, 974 11 Banská Bystrica a s prevádzkou Tatranská 10, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 37956825.

V prípade, že by ste mali potrebu nás kontaktovať v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov, napíšte nám na: [email protected]

 

Odkiaľ získavame Vaše osobné údaje?

Osobné údaje získavame priamo od Vás: 
§ pri registrácii sa na našej webovej stránke www.mcmamina.sk

 • pri zápise do knihy návštev
 • vyplnením prihlášky na niektorý z krúžkov organizovaným MC Mamina
  § vyplnením prezenčnej listiny pri jednotlivých aktivitách MC Mamina 
  § uzavretím Zmluvy o dobrovoľníckej činnosti alebo Dohody o spolupráci, ak by ste sa stali našim dobrovoľníkom alebo lektorom, 
  § od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny pri aktivačných prácach uchádzačov o zamestnanie.
 • počas akcií organizovaných MC Mamina v našich priestoroch alebo počas verejných akcií mimo vnútorných priestorov MC Mamina, keď nami poverená osoba fotografuje ich účastníkov. 

 

Na aké účely spracúvame Vaše osobné údaje? 

Vaše osobné údaje v súlade so zásadou ich minimalizácie spracúvame na: 

 • zasielanie newslettera o aktivitách a blížiacich sa akciách organizovaných MC Mamina, ako aj na informovanie o prípadných zmenách v aktivitách, na ktoré ste sa prihlásili (na tento účel využívame Vašu e-mailovú adresu),
 • účely účtovníctva – vyplnená prezenčná listina je účtovným dokladom o zaplatení príspevku na chod MC Mamina, 
 • evidenčné účely – zistenie návštevnosti MC Mamina (prenajímateľa priestorov sme povinní informovať o počte dospelých návštevníkov a detí, následne čísla návštevnosti uvádzame do výročnej správy MC Mamina), 
 • účel plnenia zmlúv o dobrovoľníckej činnosti uzavretých s našimi dobrovoľníkmi a dohôd o spolupráci uzavretých s našimi lektormi, 
 • splnenie zákonných povinností v súvislosti s aktivačnými prácami uchádzačov o zamestnanie v spolupráci s príslušným Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.

 

Na akom právnom základe spracúvame Vaše osobné údaje?

-  na základe Vášho súhlasu udeleného nám na účely spracúvania / zverejňovania fotografií Vás a Vašich detí počas účasti na našich aktivitách (tento súhlas nám nie ste povinní poskytnúť). Váš prípadný nesúhlas s fotografovaním budeme plne rešpektovať. Nie je však v našich silách pri konaní akcií presne identifikovať, kto súhlas s fotografovaním neudelil. Preto Vás prosíme o spoluprácu a v prípade fotografovania oznámte fotografujúcemu, že si neprajete, aby Vás alebo Vaše deti fotografoval. Takisto Vás prosíme, aby ste mu umožnili spraviť fotografie ostatných účastníkov danej aktivity.

- na základe Vášho súhlasu o informovaní Vás formou zasielania newslettera o aktivitách a blížiacich sa akciách organizovaných MC Mamina na Vami uvedenú emailovú adresu.

- bez Vášho súhlasu – z dôvodu nevyhnutnosti pre uzavretie a plnenie Dohody o spolupráci a Zmluvy o dobrovoľníckej činnosti, ktorej zmluvnou stranou ste Vy ako lektori alebo dobrovoľníci, 
- bez Vášho súhlasu - na základe plnenia našej zákonnej povinnosti na účely preukazovania prijatia platieb príspevkov na chod centra ako účtovných dokladov podľa zákona o účtovníctve, ako aj pri vedení dokumentácie súvisiacej s aktivačnými prácami uchádzačov o zamestnanie, 
- bez Vášho súhlasu – z dôvodu našich oprávnených záujmov, ktorými sú: 
• plnenie našej zmluvy s prenajímateľom (povinnosť ho informovať o návštevnosti MC Mamina), 
• pri uplatnení právnych nárokov, napr. z dôvodu náhrady škody na majetku a zariadení MC Mamina.

 

Na akú dobu budeme uchovávať Vaše údaje? 

Osobné údaje získané z prezenčnej listiny a na účel plnenia zmluvy/dohody budeme uchovávať po dobu platnosti zmluvy a po nevyhnutnú dobu archivácie na základe zákona o účtovníctve, t. j. 10 rokov. 

Fotografie získané na základe Vášho súhlasu budeme uchovávať dovtedy, kým to bude potrebné na účel propagácie našej činnosti, najneskôr po dobu 5 rokov alebo do odvolania súhlasu. 

 

Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov? 

Právo na prístup k osobným údajom čl. 15 Nariadenia GDPR

Máte právo na potvrdenie, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané. Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov.

Právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 Nariadenia GDPR

Spracúvame Vaše neaktuálne osobné údaje? Zmenili ste adresu bydliska? Informujte nás prosím o všetkých zmenách, a my Vaše osobné údaje opravíme.

 Právo na vymazanie (zabudnutie) osobných údajov podľa čl. 17 Nariadenia GDPR

V niektorých prípadoch sme povinní Vaše osobné údaje na Váš pokyn vymazať. Každá takáto žiadosť však podlieha individuálnemu vyhodnoteniu, či sú splnené podmienky, pretože ak výmaz odporuje zákonným, zmluvným alebo daňovo-právnym resp. obchodno-právnym povinnostiam o archivácii alebo iným zákonne upraveným dôvodom nás oprávňuje ponechať si Vaše osobné údaje.

Vaše údaje sa vymažú spravidla bezodkladne, najneskôr jeden mesiac po uplatnení práva na vymazanie.

Právo na obmedzenie spracúvania podľa čl. 18 Nariadenia GDPR

Na Vašu žiadosť sme povinní Vaše osobné údaje spracúvať výhradne na splnenie nevyhnutných zákonných povinností, teda obmedziť ich spracúvanie.

Právo na prenos údajov podľa čl. 20 Nariadenia GDPR

Ak si prajete, aby sme poskytli Vaše osobné údaje inému prevádzkovateľovi, odovzdáme mu Vaše osobné údaje v zodpovedajúcom formáte, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné prekážky.

 Právo namietať spracúvanie osobných údajov podľa čl. 21 Nariadenia GDPR

Máte právo kedykoľvek a bez udania dôvodu vzniesť námietku proti spracúvaniu Vašich osobných údajov. Po vznesení námietky už nebudeme môcť Vaše osobné údaje na tieto účely spracúvať.

Právo podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov

Môžete kedykoľvek podať podnet alebo sťažnosť vo veci spracúvania Vašich osobných údajov dozornému orgánu, t. j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel.: +421 2 3231 3220, www.dataprotection.gov.sk.

Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.

 

Ako môžete odvolať súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov?

Súhlas so spracúvaním osobných údajov je dobrovoľný. Môžete ho kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu prevádzkovateľa: [email protected]  alebo zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa: Tatranská 10, 974 11 Banská Bystrica.

 

 V Banskej Bystrici, 24.9.2018

Vypracovala: Katarína Stachoňová

Close Menu