…občianskeho združenia Materské centrum MAMINA (podľa zákona č. 83/1990 zb. o združovaní občanov).

Článok I.

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

 1. Názov občianskeho združenia je Materské centrum MAMINA (ďalej len “združenie”)
 2. Sídlom združenia je Pieninská 27, 97411 Banská Bystrica

Článok II.

POSLANIE ZDRUŽENIA

Poslaním združenia je svojimi aktivitami posilniť spoločenské povedomie ženy – matky v rámci zdravo fungujúcej rodiny a chrániť ich priestor v spoločnosti.

Článok III.

CIELE ZDRUŽENIA

 1. Vytvoriť priestor pre matky na materskej dovolenke: pre ich vzdelávanie, spoločenský kontakt, zmysluplné trávenie voľného času a relax.
 2. Umožniť žene na materskej dovolenke uplatniť sa v rámci svojej profesie a záujmov a tým podporiť jej vnútornú rovnováhu, zdravú psychohygienu a sebavedomie, ako aj predchádzať spoločenskej izolácii a nedostatku príležitostí na sebarealizáciu a relax.
 3. Vytvoriť esteticky príťažlivé a bezpečné prostredie pre deti, ktoré im poskytne priestor pre hry, pohyb a tvorivosť a tiež kontakt s deťmi podobného veku, ktorý je potrebný pre ich zdravý vývin a integráciu.
 4. Organizovať v rámci združenia aktivity, ktorých cieľom bude pomôcť matkám a otcom na materskej dovolenke prekonávať ich každodenné problémy, ktoré prináša celodenná náročná starostlivosť o ich malé deti a tým skvalitniť aj samotný prístup k dieťaťu.

Medzi dlhodobé perspektívy Materského centra patria:

 1. Organizovanie vzdelávacích programov zameraných na oblasť medicíny, psychológie, výučbu cudzích jazykov, rekvalifikačných kurzov a pod.
 2. Sprostredkovanie menších služieb vychádzajúcich z profesie členiek (kaderníčka, krajčírka,…), organizovať bazáre a pod.
 3. Rekondičné cvičenia.
 4. Organizovanie detských kultúrnych podujatí a výletov.
 5. Podporovanie viacgeneračnej komunikácie poskytovaním členstva v Materskom centre aj pre ženy a mužov rôznych vekových kategórií, ako aj integrácie postihnutých detí medzi zdravé deti.
 6. Organizovať aktivity aj pre staršie deti a tým prispievať k zmysluplnému tráveniu ich voľného času a prevencií drogových závislostí.

Článok IV.

ČLENSTVO V ZDRUŽENÍ

 1. MC je dobrovoľným a demokratickým združením občanov, združujúcich sa bez ohľadu na národnosť, pohlavie, rasu, pôvod, politické alebo iné zmýšľanie, náboženské vyznanie a sociálne postavenie.
 2. Členkou MC sa môže stať človek, ktorý súhlasí s jeho stanovami. O jeho členstve rozhoduje Predsedníctvo, a to tajným hlasovaním, na základe odporúčania aspoň dvoch členiek MC.
 3. Členská základňa pozostáva:
  1. riadni členovia – osoby, ktoré prejavia záujem o členstvo a na základe odporúčania dvoch členiek sú zvolené tajným hlasovaním Predsedníctva.
  2. sympatizanti – osoby súhlasiace so stanovami, programom a cieľom združenia.
 4. Práva a povinnosti:
  1. riadni členovia:
   • právo aktívnej účasti na činnosti MC vo všetkých oblastiach
   • právo navrhovať nové členky
   • volebné právo – aktívne a pasívne
   • povinnosť platiť členský príspevok, ktorého výšku stanoví Valné zhromaždenie
   • povinnosť dodržiavať stanovy
  2. sympatizanti:
   • právo aktívnej účasti na činnosti MC vo všetkých oblastiach
   • povinnosť platiť členský príspevok
   • povinnosť dodržiavať stanovy
 5. Členstvo zaniká:
  • vystúpením
  • vylúčením, o ktorom rozhoduje Valné zhromaždenie
  • nezaplatením členského príspevku
  • smrťou

Článok V.

ORGÁNY ZDRUŽENIA

Orgánmi združenia sú:

 1. Valné zhromaždenie
 2. Predsedníctvo
 3. Štatutárny orgán: predseda, podpredseda
 4. Kontrolná komisia
 1. Valné zhromaždenie – je najvyšším orgánom MC. Valné zhromaždenie rozhoduje o založení, zlúčení a zániku MC. Schvaľuje plán činnosti, výročnú správu, rozpočet a správu o hospodárení. VZ zvoláva predseda podľa potreby, najmenej však 1x ročne. VZ prejednáva, prijíma, mení a ruší stanovy. K jeho hlavným kompetenciám patrí aj právo rozhodovať o zmene stanov, zániku združenia a určení likvidátora. Prejednáva všetky základné otázky súvisiace s programovými cieľmi MC. VZ je oprávnené pozastaviť, prípadne zrušiť rozhodnutie nižších orgánov a vo veci samé rozhodnúť. VZ tvoria členovia MC. VZ je uznášaniaschopné, ak sa na hlasovaní zúčastní nadpolovičná väčšina členov. VZ volí a odvoláva členov Predsedníctva, rozhoduje o vylúčení členky z MC a o výške členského príspevku. Rokovanie VZ vedie predseda alebo ňou poverený člen.
 2. Predsedníctvo – je orgán volený VZ v tajnom hlasovaní a za svoju činnosť zodpovedný VZ. Funkčné obdobie Predsedníctva je 2-ročné, pričom je možné aj opakovane zastávať funkciu predsedu, resp. funkciu v Predsedníctve. Predsedníctvo organizuje činnosť združenia, je výchovným a riadiacim orgánom MC. Predsedníctvo rozhoduje o prijímaní prípadných zamestnancov. Predsedníctvo rozhoduje:
  • o uzatváraní zmlúv vo finančnom objeme do 100 000,- Sk
  • o nákupe alebo predaji hnuteľných vecí v nadobúdacej cene do 100 000,- Sk
 3. Štatutárny orgán: predseda, podpredseda – zastupuje MC navonok a pred orgánom a organizáciami. Má právo zaväzovať MC a podpisové právo, a to tak, že za názvom OZ MC MAMINA pripojí svoj podpis. Predseda je oprávnený rozhodovať o všetkých otázkach a prijímať všetky opatrenia, ktoré súvisia s bežným a riadnym chodom MC. Okrem týchto právomocí je predseda oprávnený v mene MC konať najmä:
  1. rozhodovať o uzatváraní zmlúv vo finančnom objeme 10.000,- Sk,
  2. rozhodovať o nákupe alebo predaji hnuteľných vecí s nadobúdacou cenou do 10.000,- Sk,
  3. rozhodovať o udelení plnej moci zástupcovi združenia,
  4. rozhodovať o iných otázkach, na ktoré ho poverí VZ.

  Podpredseda – zastupuje predsedu v jeho neprítomnosti a má podpisové právo za MC a to formou ako predsedníčka. Podpredsedníčka zastupuje predsedníčku v rozsahu, ktorý určí svojím rozhodnutím predsedníčka.

 4. Kontrolná komisia – je kontrolným orgánom, ktorý pozostáva z dvoch členov volených VZ na základe odporúčania Predsedníctva. Kontrolná komisia kontroluje najmä dodržiavanie stanov, plnenie uznesení VZ, hospodársku činnosť a ďalšie úlohy uložené uznesením VZ, Predsedníctva, prípadne vyplývajúce z platných právnych predpisov.

Článok VI.

ZÁSADY HOSPODÁRENIA

MC uskutočňuje hospodárenie podľa schváleného rozpočtu a v súlade s platnými právnymi predpismi, za účelom skvalitnenia jeho činnosti. Finančné zdroje jeho činnosti sú:

 1. Členské príspevky
 2. Dary, dotácie a sponzorské príspevky
 3. Vlastná doplnková podnikateľská činnosť
 4. Dedičstvá zo závetu.

Článok VII.

ZÁNIK ZDRUŽENIA

 1. Združenie zaniká dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením na základe rozhodnutia VZ.
 2. Pri zániku združenia prechádza jeho majetok na právneho nástupcu, ktorým môže byť iba občianske združenie zriadené na podobný účel, ktorého cieľom nie je dosahovanie zisku.
 3. Pokiaľ pri zániku neprechádza celý majetok na právneho nástupcu, menuje Valné zhromaždenie likvidátora, ktorý vykoná likvidáciu. Likvidačný zostatok môže byť prevedený len na organizáciu zriadenú na podobný účel, ktorej cieľom nie je dosahovanie zisku.

Článok VIII.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Združenie je právnickou osobou. Do jeho postavenia a činnosti môžu štátne orgány zasahovať len v medziach zákona. Združenie koná vo vlastnom mene. MC je oprávnené nadväzovať priame kontakty so ženskými inštitúciami, organizáciami a ich predstaviteľkami zo zahraničia, kde bude presadzovať záujmy svojich členov.
 2. Uznesenie orgánov MC, či iné závažné skutočnosti sa členom oznamujú ústne na VZ, písomne alebo vhodným spôsobom, o ktorom rozhoduje Predsedníctvo.
 3. Návrh týchto stanov bol prerokovaný a schválený na ustanovujúcom zhromaždení OZ MC MAMINA v Banskej Bystrici dňa 31.08.2004.
 4. Stanovy v zmysle platných právnych predpisov registruje Ministerstvo vnútra SR a tieto nadobúdajú platnosť dňom registrácie.

Dodatok č. 1

k stanovám Materského centra MAMINA registrovaným Ministerstvom vnútra SR 11.októbra 2004 pod č. VVS/1-900/90-24499.

Na základe uznesenia Valného zhromaždenia 28.februára 2006 sa mení sídlo združenia

z
Magurská 43, 97411 Banská Bystrica

na
Pieninská 27, 97411 Banská Bystrica.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Kalendár akcií
<< jún 2018 >>
PoUtStŠtPiSoNe
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
Nasledujúce akcie
MC Mamina sa podieľa na tvorbe PHSR
Anketa

Mali by ste záujem zúčastniť sa kurzu Symptotermálnej metódy (www.lpp.sk) v MC Mamina?

Copyright © 2010-2018 Materské centrum MAMINA. Všetky práva vyhradené.